muzyka roztocza

Adamowski Jan
ur. 1948
Językoznawca, kulturoznawca, folklorysta, badacz kultury regionalnej, antropolog. Profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Wieloletni juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, członek m.in zespołu redakcyjnego „Twórczości Ludowej", Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Jury Ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga i wielu innych gremiów. Odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis.
Badacz m.in tradycji kolędniczych i folkloru słownego. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich dotyczących kultury ludowej Roztocza, organizator i opiekun kilku edycji studenckich obozów naukowych w okolicach Janowa Lubelskiego. Autor ok. 250 publikacji naukowych, w tym wielu artykułów dotyczących folkloru okolic Zamościa, Biłgoraja i Janowa Lubelskiego m.in w prasie zamojskiej, „Twórczości  Ludowej" kwartalniku „Tanew" i innych tytułach.
 
wybrane publikacje
  • Złote ziarna. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Lublin 1985
  • W polu lipejka... Z repertuaru zamojskich laureatów FKiŚL w Kazimierzu n. Wisłą, (Redakcja, wstęp i transkrypcja tekstów), Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu 1988
  • Pieśni pogrzebowe z okolic Biłgoraja, „Twórczość Ludowa" nr 3/4, 1994
  • Śpiewanejki moje... Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar (cz I- III) Wojewódzki Ośrodek Kultury 2003-2006
  • Niezapomniani mistrzowie skrzypiec i bębenka, [w:] Urszula Brodziak, Joanna Margol, Kapela Braci Bździuchów z Aleksandrowa. Monografia, Aleksandrów – Lublin: WOK w Lublinie, 2006
  • O artyzmie biłgorajskich pieśni ludowych, „Tanew” (268) 2011
  • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, cz. 5, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011 (współautor)
 
 

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza